Victory Valley Pigment

产品中心 — 色片

品名 颜料索号 颜料含量 耐碱性 耐光性 耐热性 耐移色性 耐溶剂性 耐硫性 下载
Black2H 7 40% 8 8 7 8 8 8 8
Yellow6213 138 40% 5 6 5 5 5 5 5
Blue1633 15:03 40% 8 8 7 8 8 8 8
Black7CA 7 40% 8 8 7 8 8 8 8
Black6CA 7 35% 8 8 7 8 8 8 8
Red241 48:02:00 45% 4 5 4 3 3 5 5
Red2199 48:01:00 40% 4 5 4 3 4 5 5
请把您的项目需求给我们
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。

TOP

申请样品

QQ客服

020-86182795